Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Disseny Gràfic / Petit Comitè Contacte

La marca

La marca del Museu amb les seves versions, les derivacions fetes per cada centre i les marques d’organismes que gestiona l’entitat i que segueixen el mateix patró.

  1. Marca bàsica de la institució

  2. Marques dels centres

  3. Marques associades

1. Marca bàsica de la institució

També anomenada Marca paraigua, s’utilitza per defecte per identificar el Nat, Museu de Ciències Naturals de Barcelona quan engloba tots els centres, o bé quan signin a la vegada més de dos centres en un mateix ítem (Signatura combinada.)

Encara que el símbol Nat genèric -el que representa el Museu- pot aparèixer amb diferentes imatges de fons, la versió bàsica amb la taca negra, és la que es recomana utilitzar per defecte.

Elements compositius de la marca

De composició clara i bàsica: el símbol a l’esquerra, un punt irregular sota el Nat i la denominació a la dreta. Tot el text compost en la tipografia de pal sec Geogrotesque (versions Regular i Semibold).


Composicions acceptades

Només hi ha dues versions acceptades de la marca bàsica o marca paraigüa: la versió estàndard, composta pel símbol a l’esquerra i la denominació a la dreta, i la versió horitzontal, d’ús més restringit, on la denominació es disposa en una sola línia de text i el símbol s’integra al mig.

La versió horitzontal només s’utilitzarà per a la marca paraigua. En les marques derivades de cada centre no s’utilitzarà mai.

Composició estàndard

Composició horitzontal

2. Marques dels centres

Són les marques derivades del mateix patró constructiu utilitzades pels diferents centres o seus de l’entitat.

Pel que fa al símbol

El text “nat” sempre es manté en la mateixa situació, sigui quina sigui la imatge que va a sota.

Quan ens referim a un centre en concret, utilitzarem una imatge al·legòrica del centre. En cas que hi hagi problemes de reproducció, utilitzarem el mateix símbol bàsic de la taca negra.

Pel que fa a la denominació

Seguint el patró constructiu de la marca, la denominació sempre estarà composta per dos tipus de lletra: el que dóna el nom identificatiu al centre (Jardí Botànic, Museu Blau, etc.) és el principal i el posarem en Geogrotesque Semibold, i el segon, el missatge que descriu l’àmbit, en lletra més fina Geogrotesque Regular.

Diferentes opcions per a cada centre

No hi ha una imatge fixa per a cada seu; el concepte és variar cada vegada que apareix la marca per reflectir la riquesa de la natura.

En aquells casos en què no es pot utilitzar cap imatge, es disposa de l’opció amb el símbol bàsic de la taca negra.

Les marques de cada seu

Ús dels diferents originals de cada seu

Es pot utilitzar indistintament qualsevol original. No podrem utilitzar mai el símbol d'un centre per a un altre centre.

En canvi, qualsevol símbol de cada seu es podrà utilitzar per a la marca paraigua (a exepció dels del Museu Martorell, ja que no fan referència a la natura).

En el cas de problemes de visualització es recorrerà a l’alternativa del disseny bàsic, el de la taca negra.

Signatures d’un centre segons l’àmbit de comunicació

A la imatge, dos exemples del Museu Blau per signar diferents documents.

En la composició de la marca l’àmbit s’ubica sota el nom de la seu. Ajuda a ubicar territorialment el centre (Barcelona) o ens indica que pertany al MCNB. Utilitzarem l’un o l’altre en funció de què ens interessa més comunicar.

Hi ha dos possibles casos segons la ubicació:

  1. El nom de la seu vinculat al nom complet del Museu. És el cas que s’utilitzarà per defecte quan comuniquem en àmbits internacionals o bé quan ens interessa explicar que el centre pertany al Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

  2. Àmbit “de Barcelona” si en la comunicació no queda dubte que pertany al MCNB; per exemple, dins la seu o dins un fullet signat per la marca paraigua on apareixen diferents centres del Nat.

Versatilitat en la denominació

Tenint en compte les circumstàncies de comunicació s’admeten modificacions en la denominació, especialment en l’àmbit “de Barcelona” (2).

És el cas de les marques derivades, on l’àmbit “de Barcelona” se substitueix per “Museu de Ciències Naturals de Barcelona”.

Proporcions

Construcció de les diferents versions segons l’àmbit

S'utilitzaran segons les circumstàncies de comunicació.

Constructivament, l'única diferència entre el cas 1 i el cas 2 és que la separació (A) augmenta lleugerament en l'exemple 1, quan signa MCNB.

3. Marques associades

Són les que corresponen a les diferents institucions vinculades al Museu: el Cercle, l’Institut Botànic, etc…

Aquestes marques segueixen el mateix patró de les marques dels centres del Museu, però amb variacions (vegeu el punt "patró constructiu" ).

Petit Comitè 2011 per a Museu de Ciències Naturals de Barcelona | @ Copyright